Algemene voorwaarden

 • We Are Delft is een stichting die zich richt op het aanbieden van een online Platform waarop lokale ondernemers producten kunnen verkopen aan consumenten onder de handelsnaam We are Delft
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van We are Delft en We are Delft de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen We are Delft en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door We are Delft en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door We are Delft ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikers’ verstaan: alle bedrijven die zijn geregistreerd op het Platform.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.wearedelft.nl.
 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en We are Delft gesloten Overeenkomsten waarbij We are Delft Diensten aanbiedt of producten levert.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met We are Delft overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van Klant.
 • Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van We are Delft zijn vrijblijvend.
 • De Klant kan contact opnemen met We are Delft via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. De Overeenkomst komt pas tot stand door registratie op het online Platform.
 • Als het account van de Klant is verwijderd, vervalt de Overeenkomst van rechtswege.
 • Als We are Delft een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. We are Delft kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van We are Delft dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij We are Delft deze schriftelijk bevestigt.
 • Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door We are Delft.
 • We are Delft zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • We are Delft heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Bij het inschakelen van derden zal We are Delft de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derden.
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan We are Delft aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan We are Delft worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan We are Delft zijn verstrekt, heeft We are Delft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 • Klant dient aan de huisstijl van We are Delft te voldoen tijdens de uitvoering van Overeenkomst.
 • De Klant draagt er zorg voor dat We are Delft zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant We are Delft hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. We are Delft dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • We are Delft is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat We are Delft goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 • Voorts is We are Delft bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is We are Delft gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Wat mag er verkocht worden?
  • Vrouwen-,mannen- en kinderkleding, schoeisel en accessoires.
  • Kinderspeelgoed
  • Cosmetica, beautyproducten
  • Techaccessoires zoals koptelefoons, smart watches, telefoonhoesjes en gadgets
  • Woonartikelen zoals textiel, servies en woonaccessoires
  • Boeken
  • Levensmiddelen voor mens en dier
 • Een shop-in-shop mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 • Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onregelmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
 • Zowel Verkoper als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Verkopers en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.
 • De levering van de Producten die zijn besteld via het Platform geschiedt dagelijks. Via de Fietskoerier.
 • Indien de leveringstermijn door omstandigheden wordt overschreden, wordt er in gezamenlijk overleg naar een passende oplossing gezocht.
 • Aanlevervoorwaarden:

  • Gewicht: max. 10 kg (gecombineerd pakket).
  • Afmetingen: max. 60x60x40 cm (gecombineerd pakket)
   • Indien het gecombineerde pakket groter of zwaarder is dan deze afmetingen, wordt het opgesplitst in meerdere pakketten. Dan wordt het een toeslag per extra pakket dat nodig is (+4,99 EUR).
  • Verpakking:
   • Same-day lokaal:
    • Ondernemer is verantwoordelijk voor een correcte verpakking
    • Eisen verpakking/tas:
     • Enigszins waterdicht/waterproof verpakking (zodat het niet uit elkaar valt bij regen)
     • Verpakking dicht en stapelbaar
     • Kwetsbaar? Aangegeven met “fragiel” sticker.
   • Next-day: 1 meter laten vallen zonder dat het kapot gaat (DHL eis)
  • Ondernemer draagt zorg dat het pakket voorzien is van een scan baar uitgeprint label.
  • Geen gekoeld vervoer. Verzender kan eventueel zelf zorgdragen voor een geïsoleerde verpakking met een koelelement zodat het product koel blijft.
   • Als ontvanger niet thuis is, geen gekoelde opslag mogelijk.

  Aanlevertermijnen:

  • Bestelling moet voor 14:00 op de website zijn geplaatst om in de ophaalrit van dezelfde dag meegenomen te worden
  • Ondernemer draagt zorg dat de zending om uiterlijk 15:00 klaarligt met daarop bevestigd een geprint scanbaar label. Tot 17:30 moet de zending opgehaald kunnen worden.
   • Als de contactpersoon van het ophaaladres er niet is, heeft de vervoerder het recht de zending te annuleren. Daarbij worden de verzendkosten onveranderd in rekening gebracht.
   • In overleg kan er gewacht worden op het pakket, maar in dat geval wordt de wachttijd in rekening gebracht. (2,50 EUR per 5 minuten wachten).

  Prijzen:

  • Same-day 4,99 EUR
  • Next-day 6,99 EUR

  Bezorggebieden

  • Same-day in postcodegebieden 2611-2614,2622-2629,2635
  • Next-day in rest van Nederland
   • In postcodes van Fietskoeriers.nl wordt door Fietskoeriers.nl geleverd
   • Buiten deze gebieden met DHL.

  Servicekader bezorging:

  • Thuislevering lokaal tussen 17:00 en 22:00.
  • Als ontvanger niet thuis is, wordt het bij de buren aangeboden.
  • Daarna nog een keer aanbieden, de volgende werkdag.
  • Bezorging alleen doordeweeks (ma t/m vrijdag)
   • Niet op 1e, 2e kerstdag, oudjaarsdag en nieuwjaarsdag.
  • Minimaal 95% van orders binnen beloofde time-frame.
   • Reden voor deze slag om de arm: eventueel onverwacht hoge volumes of overmacht.

  Informatievoorziening:

  • WeAreDelft dient zorg te dragen dat contactgegevens van winkel aan vervoerder worden meegegeven bij aanmelden zending.
  • WeAreDelft dient zorg te dragen voor de correctheid van de informatie bij het verstrekken van de zendopdracht.

  Overige voorwaarden en aansprakelijkheid:

  • De Algemene Vervoerscondities (AVC) zijn van toepassing.
  • Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan bederfelijke of glazen goederen.
 • Wil je een product ruilen of retoursturen? Dat kan op twee manieren. Je kunt het retour brengen bij de winkel waar je het product vandaan komt. Of je kunt het laten ophalen door de fietskoeriers via je Izipack account. Zorg ervoor dat je het product met kaartjes eraan retourneert en inclusief de retourbrief. Hier zijn kosten aan verbonden van 4,99 EUR

 • Annulering van de Overeenkomst na registratie op het online Platform is niet mogelijk, zolang er een openstaande bestelling of betaling is.
 • Voor annulering van de producten die door consumenten worden besteld via het Platform, verwijst We are Delft naar de desbetreffende ondernemer.
 • Alle fees, tegoeden of andere uitbetalingen worden berekend in euro’s aan de hand van de verkoopprijs per product, inclusief BTW. Voor het tegoed op het Platform geldt 1 punt als 1 (zegge: één eurocent).
 • De door Klant gehanteerde prijzen op het Platform dienen overeen te komen met de prijzen die Klant hanteert in de fysieke winkel.
 • We are Delft berekent een fee van 5% van de omzet door aan Klant, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • We are Delft berekent daarnaast 4,99 euro per pick-up bij de consument. We are Delft houdt ten alle tijden het recht voor om dit tarief aan te passen.
 • Het openstaande tegoed op het Platform wordt wekelijks uitbetaald of in rekening gebracht bij de consument.
 • We are Delft heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Consumenten kunnen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen klachten indienen bij We are Delft. In geval van klachten van derden behoudt We are Delft het recht voor om de betaling op te schorten tot de klacht is afgehandeld. Indien We are Delft klachten ontvangt zal zij binnen 7 dagen contact opnemen met haar Klant.
 • Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Klant.
 • Betaling geschiedt via bankoverschrijving.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan We Are Delft mede te delen.
 • Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Klant aan We Are Delft verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van We Are Delft bepalend zijn, tenzij door Klant schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.
 • We Are Delft sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het Platform van We Are Delft en de daarop aangeboden Producten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.
 • We Are Delft sluit uitdrukkelijk garanties met betrekking tot een bepaalde verkoop of een bepaalde omzet uit. Aan het gebruik van het Platform kunnen geen rechten met betrekking tot een bepaald resultaat worden ontleend.
 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. We Are Delft is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 • We Are Delft is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van We Are Delft, verleent de Klant de bevoegdheid aan We Are Delft om, als een door We Are Delft ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 • We Are Delft garandeert niet dat de Website, het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. We Are Delft is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant of gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Diensten.
 • We Are Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.
 • We Are Delft is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de Producten die worden geleverd. Klant is altijd zelfverantwoordelijk voor de juist kwaliteit, temperatuur en veiligheidsmaatregelen van de geleverde Diensten.
 • We Are Delft is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of diefstal van de aangeboden producten.
 • We Are Delft is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website.
 • We Are Delft is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 • We Are Delft is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website of het Platform.
 • We Are Delft is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 • De Klant vrijwaart We Are Delft voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 • Indien We Are Delft aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van We Are Delft met betrekking tot haar Diensten.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van We Are Delft.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van We Are Delft, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van We Are Delft zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van We Are Delft, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal We Are Delft overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die We Are Delft heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
 • Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. We Are Delft kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien er door We Are Delft foto’s of video-opnames worden gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst, behoudt We Are Delft het recht om dit beeldmateriaal, de handelsnaam of het logo van Klant te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 • Gebruikers accepteren dat het Platform, de structuur, de inhoud, het concept en het merk van We Are Delft behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van We Are Delft.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van We Are Delft of tenzij dit rechtens is toegestaan.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van We Are Delft. Gebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door We Are Delft of derden zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.
 • De klant garandeert gebruik te maken van rechten vrije foto’s voor op het Platform van We Are Delft vrijwaart We Are Delft van aanspraken van derden op de door Klant aangeleverde foto’s.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website www.wearedelft.nl

 • Op de rechtsverhouding tussen We Are Delft en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen We Are Delft en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.